Oferta kształcenia
Jesteś tutaj: CKD Edukacja » Oferta kształcenia

Szkoła policealna

KLAUZULA INFORMACYJNA o zasadach przetwarzana danych osobowych: https://drive.google.com/open?id=1_kPN97QQMXw4fVLP0er0r7kKgmYAVK5-

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych)

Szkoła policealna

W szkołach policealnych kształcimy w zawodach poszukiwanych na rynku krajowym i zagranicznym. Nasza oferta kształcenia jest ofertą dynamiczną, starającą się podążać za potrzebami słuchaczy i pracodawców. W każdym roku dostosowujemy się do potrzeb lokalnego /i nie tylko/ rynku pracy, wprowadzając nowe zawody.


Teraz NOWE BEZPŁATNE kierunki: TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH i TECHNIK MASAŻYSTA

REKRUTACJA do szkół policealnych: wystarczy tylko świadectwo ukończenia szkoły średniej.

UWAGA! Nie jest wymagana matura !!!


Dlaczego Szkoła Policealna prowadzona przez CKD EDUKACJA?
 

1. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.
 

2. CKD EDUKACJA ma wieloletnie doświadczenie w kształceniu policealnym.
 

3. Kształcenie w zawodach medycznych odbywa się na podstawie pozytywnych opinii Ministra Zdrowia.
 

4. Gwarancja profesjonalnej kadry wykładowców.

5. Baza dydaktyczna szkoły (szczegóły: http://www.ckd-edukacja.pl/baza-dydaktyczna) - pracownie i laboratoria wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt i środki dydaktyczne, np. pracownia ratownictwa medycznego, laboratorium analizy leków i technologii postaci leków, pracownia farmakognozji, pracownia techniki dentystycznej, pracownia edukacji zdrowotnej i ćwiczeń przedklinicznych, pracownia kosmetyczna, pracownia do masażu.
 

6. Praktyki zawodowe słuchacze odbywają w szpitalach, gabinetach stomatologicznych, pracowniach protetycznych, aptekach, gabinetach kosmetycznych, gabinetach masażu, a zawarte porozumienia z tymi instytucjami gwarantują wysoki poziom odbywanych praktyk i dobre przygotowanie do wykonywania przyszłego zawodu.
 

7. Słuchacze mogą przystępować do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Wśród kadry dydaktycznej mamy wykładowców z uprawnieniami EGAZMINATORÓW.
 

8. Centrum Kształcenia Dorosłych EDUKACJA jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym upoważnionym do organizowania etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, dlatego nasi uczniowie nie muszą zdawać egzaminów zawodowych w innych szkołach.
 

9. Wysokie wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
 

10. Dyplom potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie, który otrzymują absolwenci naszej szkoły policealnej jest uznawany we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
 

11. Usługa Office 365 – dla naszych słuchaczy bezpłatny dostęp do poczty e-mail, ważnych dokumentów, kontaktów i kalendarza z praktycznie dowolnej lokalizacji i większości urządzeń oraz do oprogramowania Word, OneNote, PowerPoint i Excel.

Ukończenie szkoły policealnej, a w szczególności zdobycie zawodu poszukiwanego na rynku pracy daje szansę podniesienia swoich kwalifikacji i wyróżnienia się na tym rynku lub uzupełnienia wykształcenia osobom, które już pracują w zawodzie.
 

Gwarantujemy wysoki poziom kształcenia, który ma swoje odzwierciedlenie nie tylko w wysokim poziomie zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe przez naszych absolwentów, ale także w ocenie instytucji zewnętrznych, które wizytowały naszą placówkę - Szkołę Policealną "Edukacja".

W marcu 2015 roku w Szkole Policealnej „Edukacja” odbyła się zewnętrzna ewaluacja problemowa, przeprowadzona przez wizytatorów, przedstawicieli Kuratorium Oświaty.

Sprawdzeniu, przeanalizowaniu i ocenie poddane zostały między innymi prowadzone procesy edukacyjne, zarządzanie szkołą, współpraca z partnerami zewnętrznymi. Możemy pochwalić się bardzo wysokimi ocenami:

1. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowwej. Nasza ocena A

2. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, uwzględniając ich indywidualną sytuację.

Nasza ocena B

3. Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników egzaminu (...) potwierdzającego kwalifilikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.

Nasza ocena  B

Wybierz kierunek
 
Zarejestruj się online, złóż aplikację już dziś! Kliknij aby dowiedzieć się więcej...

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Imię:
Nazwisko:
E-mail:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Adres:
Numer telefonu:
Pracuję / studiuję:
Zawód:
Wybieram:

Dane do wystawienia faktury VAT:

Jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę VAT za szkolenie, proszę wypełnić poniższą część zgłoszenia.

Nazwa firmy:
Adres firmy:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Numer NIP:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w celu kontaktu ze mną i umożliwienia mi uczestnictwa w Konferencji. Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie oraz, że zostałem poinformowany o prawie złożenia sprzeciwu, w szczególności odnośnie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, a także prawie dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.). (POLE WYMAGANE)
Akceptuję warunki Regulaminu I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na podany wyżej adres e-mail materiałów informacyjnych, handlowych oraz newslettera w zakresie prowadzonej przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja“ Sp. z o.o. działalności gospodarczej (Ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. 2013 poz. 1422 t.j.).

Administratorem danych osobowych Uczestników I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii jest Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30, 26-600 Radom (KRS 0000197239, Regon 670184047, NIP 9482037063).

Wszystkie dane osobowe podawane przez Uczestników w formularzu zgłoszeniowymi są przechowywane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności celem ich ochrony przed dostępem osób trzecich. Przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje się odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę tych danych.