Oferta kształcenia
Jesteś tutaj: CKD Edukacja » Kursy i szkolenia » LABORATORIUM POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

LABORATORIUM POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Zapraszamy w  nowym roku szkolnym na cykl spotkań pod hasłem:

LABORATORIUM POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Aktem prawnym, wprowadzającym do przedszkoli, szkół i placówek zmiany w zakresie organizowania i udzielania  pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Z treści tego rozporządzenia wynika, jak poważne i trudne zadanie stawiane jest kadrze pedagogicznej różnych instytucji oświatowych. Aby dobrze zrealizować opisane rozporządzeniem poszczególne działania trzeba  zmierzyć się  z wieloma  problemami logistycznymi, zarządczymi  i przede wszystkim merytorycznymi, przed jakimi stają  dyrektorzy oraz liderzy zespołów.

Realizacja zapisów rozporządzenia to również  proces uruchomiania  potencjału nauczycieli  i wychowawców w zakresie ich wiedzy i umiejętności, niezbędnych do diagnozowania, projektowania i realizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.


Pomysł powołania Laboratorium Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej jest  próbą udzielenia kadrze pedagogicznej przedszkoli, szkół  i placówek wsparcia metodycznego  i merytorycznego w realizowaniu nowych czynności dotyczących indywidualnej pracy z uczniem.
Podczas spotkań szkoleniowych uczestnicy będą mogli zdobyć wiedzę i umiejętności  z zakresu rozpoznawania potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów, projektowania indywidualnych planów wspierających ucznia i kart indywidualnych potrzeb ucznia wraz z całą  procedurą postępowania  z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Szkolenie będzie  organizowane w 3 grupach 15 -20  osobowych, składających się z nauczycieli – wychowawców o identycznych potrzebach szkoleniowych ze względu na typ placówki oświatowej, w której będą podejmować zadania z zakresu pomocy psychologiczno–pedagogicznej.
Cały cykl szkolenia obejmuje 50 godzin dydaktycznych, które będą realizowane podczas 10 pięciogodzinnych sesji /wg potrzeb/. Całkowity koszt szkolenia - 600 zł od osoby.

Ukończenie Laboratorium zostanie poświadczone odpowiednim zaświadczeniem.

Przebieg szkolenia:

1. Zasady organizacji i realizacja zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

a) cele i zakres organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

b) katalog uczniów wymagających wspomagania w danej szkole oraz możliwości wsparcia dla nauczycieli;

c) zakres kompetencji osób odpowiedzialnych za koordynację oraz udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

d) podstawowe procedury oraz zasady dokumentowania udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

2. Wsparcie zespołów nauczycieli udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych

a) analiza konkretnych przypadków (od ogółu do szczegółu)

b) opracowywanie zakresu dostosowania wymagań oraz różnicowania zadań wobec poszczególnych uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną,

c) wybór metod pracy z poszczególnymi uczniami objętymi pomocą psychologiczno-pedagogiczną;

3.  Zasady przygotowywania dokumentacji pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych

a) zakres niezbędnych zadań, procedur i dokumentów wynikających z rozporządzenia

b) przykłady gotowych rozwiązań w zakresie procedur i dokumentacji;

c) zasady współpracy z podmiotami zewnętrznymi (poradnie, rodzice, organ prowadzący, itd).

Zgłoszenia prosimy kierować na adres:

26-600 Radom, ul. Limanowskiego 26/30

Tel. 48 363 01 02, 48 330 83 96

info@edukacja.radom.pl.

 
 
 
 
Zarejestruj się online, złóż aplikację już dziś! Kliknij aby dowiedzieć się więcej...

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Imię:
Nazwisko:
E-mail:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Adres:
Numer telefonu:
Pracuję / studiuję:
Zawód:
Wybieram:

Dane do wystawienia faktury VAT:

Jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę VAT za szkolenie, proszę wypełnić poniższą część zgłoszenia.

Nazwa firmy:
Adres firmy:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Numer NIP:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w celu kontaktu ze mną i umożliwienia mi uczestnictwa w Konferencji. Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie oraz, że zostałem poinformowany o prawie złożenia sprzeciwu, w szczególności odnośnie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, a także prawie dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.). (POLE WYMAGANE)
Akceptuję warunki Regulaminu I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na podany wyżej adres e-mail materiałów informacyjnych, handlowych oraz newslettera w zakresie prowadzonej przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja“ Sp. z o.o. działalności gospodarczej (Ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. 2013 poz. 1422 t.j.).

Administratorem danych osobowych Uczestników I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii jest Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30, 26-600 Radom (KRS 0000197239, Regon 670184047, NIP 9482037063).

Wszystkie dane osobowe podawane przez Uczestników w formularzu zgłoszeniowymi są przechowywane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności celem ich ochrony przed dostępem osób trzecich. Przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje się odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę tych danych.