Oferta kształcenia
Jesteś tutaj: CKD Edukacja » Kursy i szkolenia » Arkusz organizacyjny na rok szkolny 2019/2020. Ruch kadrowy.

Arkusz organizacyjny na rok szkolny 2019/2020. Ruch kadrowy.

Arkusz organizacyjny i ruch kadrowy na rok szkolny 2019/2020 z uwzględnieniem zmian w prawie oświatowym i Karcie Nauczyciela.

CEL OGÓLNY

Przygotowanie uczestników szkolenia do sprawnego przygotowania organizacji pracy szkoły/przedszkola na rok szkolny 2019/2020 z uwzględnieniem rozproszonych zmian w prawie oświatowym.

CELE SZCZEGÓŁOWE

1. Repetytorium z organizacji pracy przedszkola, szkoły, w tym szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe z uwzględnieniem zmian w organizacji szkolnictwa branżowego.
2. Repetytorium z ruchu kadrowego po zmianie przepisów Karty Nauczyciela.

ADRESACI SZKOLENIA

Dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz pracownicy samorządowi odpowiedzialni za zatwierdzenie arkuszy organizacyjnych i decyzje kadrowe.

PLAN SZKOLENIA

I sesja   Podstawy prawne pracy nad organizacją pracy szkoły/przedszkola.             

1. Arkusz organizacyjny a organizacja pracy szkoły/przedszkola – to nie to samo.
2. Tryb zatwierdzania arkusza organizacyjnego – terminy, wymagane opinie - co się zmienia?
3. Oddział podstawą organizacji pracy szkoły/przedszkola – limity uczniów, rodzaje oddziałów.
4. Elastyczny model wsparcia uczniów w organizacji pracy szkoły/przedszkola – jakich błędów nie popełnić:
5. Kształcenie specjalne -zachowujemy elastyczność wsparcia;
6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna - nie wszystko planujemy;
7. Organizacja wsparcia uczniów odmiennych kulturowo, etnicznie i językowo – możliwe formy szkolne i międzyszkolne.
8. Organizacja zajęć obowiązkowych dla szkoły a fakultatywnych dla ucznia – religia, przygotowanie do życia w rodzinie.
9. Systemowa organizacja doradztwa zawodowego – nowe rozporządzenie.

10. Organizacja zajęć prowadzonych w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych i międzyszkolnych – racjonalne rozwiązania w organizacji pracy szkoły.

II sesja  Arkusz przedszkola/szkoły – tygodniowa liczba godzin – strona ucznia.

1. Arkusz organizacyjny przedszkola – elastyczność organizacji zajęć oddziałowych i międzyoddziałowych.
2. Arkusz organizacyjny szkoły podstawowej – jedna ramówka i jedna podstawa programowa;

• organizacja edukacji wczesnoszkolnej- zasady wyodrębniania zajęć;

• organizacja klas IV-VIII;

• organizacja klas łączonych;

3. Arkusz organizacyjny szkoły ponadpodstawowej

• zmiany w ramowych planach nauczania szkół ponadpodstawowych w części dotyczącej kształcenia ogólnego, podziału na grupy, rozszerzeń, dodatkowe zajęcia edukacyjne;

• zasady organizacji kształcenia zawodowego – nowe limity godzin na organizację praktycznej nauki zawodu;

• wykorzystanie godzin stanowiących różnicę między sumą godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego określoną w ramowym planie nauczania dla danego typu szkoły a minimalną liczbą godzin kształcenia zawodowego dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie określoną w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego;

• istotne zmiany w organizacji szkół policealnych.

III sesja Ruch kadrowy, jako skutek prawny arkusza organizacyjnego – strona nauczyciela.

1. Decyzje kadrowe po przekształceniu szkoły/placówki:

zadania dyrektora;

zadania JST.

2. Decyzje kadrowe dyrektora po zatwierdzeniu arkusza organizacyjnego:
• wypowiedzenie warunków pracy – tryb postępowania - wzór pisma

• kryteria wyboru nauczyciela do wypowiedzenia z przyczyn pracodawcy;

• tryb zasięgania opinii związków zawodowych – wzory pism.

• propozycje ograniczenia zatrudnienia i tzw. dopełnienia - tryb postępowania, najczęściej popełniane błędy – wzory pism.

3. Przeniesienie i uzupełnienie – zadania JST – wzory pism.

4. Powierzanie stanowisk kierowniczych – tryb postępowania - wzory pism.

Spotkanie poprowadzi autorka programu szkolenia Liliana Zientecka – trenerka legitymująca się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń dla dorosłych (Edukator MEN) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą.

Termin: 21 marca 2019r (czwartek)

Koszt: 280 zł/os*

Czas: 10.00-14.30

Lokalizacja: Dworek Saski, ul. B. Limanowskiego 150, Radom

* Cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe (w formie drukowanej i/lub elektronicznej, przesłane na wskazany e-mail), poczęstunek w przerwach (kawa, herbata, ciastka), obiad oraz zaświadczenie o odbyciu szkolenia.

Zgłoszenia udziałuw spotkaniu można dokonać wysyłając wiadomość na adres konferencja@edukacja.radom.pl

 
 
 
 
Zarejestruj się online, złóż aplikację już dziś! Kliknij aby dowiedzieć się więcej...

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Imię:
Nazwisko:
E-mail:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Adres:
Numer telefonu:
Pracuję / studiuję:
Zawód:
Wybieram:

Dane do wystawienia faktury VAT:

Jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę VAT za szkolenie, proszę wypełnić poniższą część zgłoszenia.

Nazwa firmy:
Adres firmy:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Numer NIP:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w celu kontaktu ze mną i umożliwienia mi uczestnictwa w Konferencji. Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie oraz, że zostałem poinformowany o prawie złożenia sprzeciwu, w szczególności odnośnie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, a także prawie dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.). (POLE WYMAGANE)
Akceptuję warunki Regulaminu I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na podany wyżej adres e-mail materiałów informacyjnych, handlowych oraz newslettera w zakresie prowadzonej przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja“ Sp. z o.o. działalności gospodarczej (Ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. 2013 poz. 1422 t.j.).

Administratorem danych osobowych Uczestników I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii jest Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30, 26-600 Radom (KRS 0000197239, Regon 670184047, NIP 9482037063).

Wszystkie dane osobowe podawane przez Uczestników w formularzu zgłoszeniowymi są przechowywane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności celem ich ochrony przed dostępem osób trzecich. Przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje się odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę tych danych.