Oferta kształcenia
Jesteś tutaj: CKD Edukacja » Studia podyplomowe » Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością

Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością

Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów do realizacji zadań z zakresu edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w warunkach kształcenia integracyjnego i ogólnodostępnego.

 

Absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności  w zakresie:

 • posługiwania się interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą prawidłowości rozwojowych dzieci i młodzieży, odchyleń organicznych, psychicznych i społecznych.

 • zdobędzie wiedzę o możliwościach edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz o metodach oddziaływania rehabilitacyjnego i resocjalizacyjnego, także umiejętności praktyczne w zakresie pracy z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, w szczególności: rozpoznawania specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów, konstruowania i realizacji indywidualnych programów edukacyjnych oraz integrowania zróżnicowanych grup.

 • będzie przygotowany do współorganizacji kształcenia integracyjnego (inkluzyjnego), a także zdobędzie umiejętności organizowania i koordynowania kształcenia specjalnego ucznia z niepełnosprawnością na różnych poziomach i w różnych formach edukacji, koordynowania działań zespołu nauczycieli i specjalistów w zakresie diagnozowania i opracowywania indywidualnych programów edukacyjnych i terapeutycznych.

  Absolwent ujawnia postawy prospołeczne i zgodne z podejściem humanistycznym opartym o szacunek, umiejętność dialogu i wrażliwość społeczną wobec osób niepełnosprawnych.

 • Zdobędzie wiedzę i umiejętności do pracy z uczniami: niewidomymi i słabo widzącymi, niesłyszącymi i słabo słyszącymi, z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem, z niedostosowaniem społecznym, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

 • Absolwent studiów jako pedagog specjalny będzie organizował i koordynował proces kształcenia specjalnego ucznia niepełnosprawnego w placówce ogólnodostępnej, a w szczególności zadaniem jego będzie: rozpoznawanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych; określanie i organizowanie form i sposobów udzielania wsparcia edukacyjnego; koordynacja działań zespołu nauczycieli w zakresie diagnozowania i opracowywania indywidualnych programów edukacyjnych; organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców i nauczycieli; współpraca z placówkami kształcenia specjalnego i innymi podmiotami działającymi na rzecz niepełnosprawnych
  w zakresie wynikającym z potrzeb placówki ogólnodostępnej.

Absolwent może podejmować pracę :

 • na stanowisku pedagoga specjalnego w : przedszkolach ogólnodostępnych; szkołach ogólnodostępnych,
 • na stanowisku nauczyciela wspomagającego w: przedszkolach integracyjnych; oddziałach integracyjnych; szkołach ogólnodostępnych; klasach ogólnodostępnych i integracyjnych.
   

Podstawa prawna:Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1245).

 
 
 
 
Zarejestruj się online, złóż aplikację już dziś! Kliknij aby dowiedzieć się więcej...

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Imię:
Nazwisko:
E-mail:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Adres:
Numer telefonu:
Pracuję / studiuję:
Zawód:
Wybieram:

Dane do wystawienia faktury VAT:

Jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę VAT za szkolenie, proszę wypełnić poniższą część zgłoszenia.

Nazwa firmy:
Adres firmy:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Numer NIP:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w celu kontaktu ze mną i umożliwienia mi uczestnictwa w Konferencji. Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie oraz, że zostałem poinformowany o prawie złożenia sprzeciwu, w szczególności odnośnie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, a także prawie dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.). (POLE WYMAGANE)
Akceptuję warunki Regulaminu I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na podany wyżej adres e-mail materiałów informacyjnych, handlowych oraz newslettera w zakresie prowadzonej przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja“ Sp. z o.o. działalności gospodarczej (Ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. 2013 poz. 1422 t.j.).

Administratorem danych osobowych Uczestników I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii jest Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30, 26-600 Radom (KRS 0000197239, Regon 670184047, NIP 9482037063).

Wszystkie dane osobowe podawane przez Uczestników w formularzu zgłoszeniowymi są przechowywane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności celem ich ochrony przed dostępem osób trzecich. Przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje się odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę tych danych.