Oferta kształcenia
Jesteś tutaj: CKD Edukacja » Kursy i szkolenia » ZBOŻENNA 2017 - szkolenie dla dyrektorów szkół i placówek
Galeria
Zdjęć: 4
Kliknij, aby zobaczyć więcej zdjęć

ZBOŻENNA 2017 - szkolenie dla dyrektorów szkół i placówek

Na zakończenie roku szkolnego i szkoleniowego z przyjemnością pragniemy zaprosić Państwa na trzydniowe, wyjazdowe spotkanie dyrektorów, wicedyrektorów i kadry zarządzającej szkół oraz placówek oświatowych.

Zmiany w systemie oświaty – rzeczywistość teraźniejszości i wizja przyszłości.
Rola dyrektora szkoły, jako administratora, menedżera i lidera.
„Nie myśl o tym, jak to zrobić - musisz to wiedzieć” (Matrix)

                                   25-26-27 maja 2017r.
                                   DWÓR ZBOŻENNA

Zależy nam, by uczestnicy naszych szkoleń, zawsze otrzymywali jak najbardziej aktualne i wyczerpujące informacje z zakresu wszystkich poruszanych tematów. Dlatego też, zaprosiliśmy na to majowe spotkanie wyjątkowych wykładowców, prelegentów:

IWONA KOBUS
Radca prawny w Biurze Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, były Zastępca Dyrektora Biura Prawnego Urzędu m.st. Warszawy, specjalizuje się w prawie administracyjnym, z doświadczeniem zawodowym pracy w ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Ministerstwie Edukacji Narodowej.

CEZARY KOCON
Naczelnik Wydziału Oświaty w dzielnicy Mokotów w Warszawie. Wcześniej m.in. pełnił funkcje Kuratora Oświaty w Łomży, wicedyrektora Departamentu Kształcenia Ogólnego i Nadzoru Pedagogicznego, Dyrektora Biura Nadzoru Pedagogicznego w MEN, oraz szefa studiów w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Autor programów i prowadzący zajęcia na studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach dla dyrektorów szkół i rad pedagogicznych z zakresu m.in. zarządzania szkołą, zarządzania zmianą, ewaluacji, nadzoru pedagogicznego.

RADOSŁAW ŁUCZAK
Absolwent prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Inspektor  Państwowej Inspekcji Pracy z praktyką w inspekcji szkół. Specjalizacja – Karta Nauczyciela.

ARTUR RUDNICKI
Wicedyrektor w Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu. Egzaminator egzaminu maturalnego z informatyki oraz egzaminu w zawodzie technik informatyk. Posiada tytuł MCP (Microsoft Certified Specialist) oraz MOS (Microsoft Office Specialist). Pracuje i rozwija serwerowe rozwiązanie dla szkół, tzw. Cloud Collection. W 2011 roku był koordynatorem działań mających na celu włączenie szkoły do programu Microsoft Pathfinder School w ramach Microsoft Partners in Learning (szkoła została włączona do grona 100 najbardziej innowacyjnych szkół z całego świata).

ANNA WESOŁOWSKA
Do lutego 2016r dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego i Wychowania w Ministerstwie Edukacji Narodowej, wcześniej naczelnik w Departamencie Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN, Pracownik Kuratorium Oświaty w Warszawie, w tym na stanowisku dyrektora Wydziału Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego, a następnie dyrektora Wydziału Strategii i Nadzoru Pedagogicznego.

ANNA MARIA WESOŁOWSKA
Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi (z 30-letnim stażem), ekspert z zakresu przestępczości zorganizowanej, społeczny doradca Rzecznika Praw Dziecka. Członkini Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”. Zainicjowała program uczestniczenia w rozprawach sądowych uczniów w wieku 15–18 lat, jako formę edukacji prawnej. Prowadziła jeden z pierwszych w Polsce program pokoju przesłuchań dla dzieci – świadków i ofiar przestępstw (Pokój Przyjazny Dziecku – „niebieski pokój”). Znana. m.in. z programów telewizyjnych „Sędzia Anna Maria Wesołowska” oraz „Wesołowska i mediatorzy”.

Gościnnie, drugi dzień szkolenia otworzy Pan Karol Semik, Wiceprezydent miasta Radomia.

ZAPRASZAMY! Liczymy na Państwa obecność!KIEDY:  25 – 26 – 27 maja2017r

  • GDZIEDwór Zbożenna, Zbożenna 194, 26-400 Przysucha
  • KOSZT podstawowy690 zł / osoba
  • KOSZT uwzględniający dwa noclegi ze sniadaniem840 zł / osoba
  • ZGŁOSZENIA przyjmujemy do 19 maja 2017r

Zgłoszenia udziału w spotkaniu można dokonać: 

Wspólnie stwórzmy przestrzeń do wymiany wiedzy i doświadczeń, klimat sprzyjający rozmowom i wzajemnemu zrozumieniu.

Regulamin

Szkolenia dla dyrektorów,wicedyrektorów i kadry zarządzającejszkół i placówek oświatowych

Zmiany w systemie oświaty – rzeczywistość teraźniejszości i wizja przyszłości.
Rola dyrektora szkoły, jako administratora, menedżera i lidera.
„Nie myśl o tym, jak to zrobić - musisz to wiedzieć”

Zbożenna, 25-26-27 maja 2017 roku

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Szkoleniedla dyrektorów, wicedyrektorów i kadry zarządzającej szkół i placówek oświatowych, zwane w dalszej części niniejszego Regulaminu „Szkoleniem”, odbywa się w dniach 25-26-27 maja 2017 roku w Dworze Zbożenna w Zbożennej (Zbożenna 194, 26-400 Przysucha).

2. Organizatorem Szkolenia jest Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą
w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30.

3. Niniejszy regulamin Szkolenia (zwany dalej „Regulaminem”) jest dostępny na stronie internetowej Organizatora www.ckd-edukacja.pl.

4. Uczestnikami Szkolenia („Uczestnik”/„Uczestnicy”) sądyrektorzy, wicedyrektorzy i kadra zarządzająca szkół i placówek oświatowych.

5. W programie Szkolenia znajdują się wykłady o tematyce dotyczącej sprawzwiązanych
z zadaniami i obowiązkami dyrektorów szkół wynikającymi z wdrażanej reformy oświaty.

6. Szczegółowy program Szkolenia publikowany jest na stronie internetowej Organizatora www.ckd-edukacja.pl.

7. Organizator zapewnia Uczestnikom, w dniach Szkolenia, poczęstunki w czasie przerw kawowych, lunch (26 maja 2017r.) oraz kolację w dniach 25-26 maja 2017r. Możliwe jest także wykupienie noclegu ze śniadaniem (z 25/26 maja 2017r. oraz z 26/27 maja 2017r.).

8. Koszt udziału w Szkoleniu, przejazdu oraz ewentualnego noclegu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie. Koszty Szkolenia oraz terminy uiszczenia opłat za Szkolenie podane są na stronie internetowej Organizatora.

9.  Organizator, na życzenie Uczestnika, wystawi fakturę VAT lub rachunek potwierdzające dokonaną wpłatę.

10. Każdy Uczestnik otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie w Szkoleniu.

11. Po zakończeniu Szkolenia Uczestnicy wypełnią ankiety dotyczące organizacji i zawartości merytorycznej Szkolenia.

12. Szczegółowe informacje dotyczące Szkolenia znajdują się pod adresem: www.ckd-edukacja.pl, adres e-mail do kontaktów: konferencja@edukacja.radom.pl.

§ 2.Zasady zgłaszania uczestnictwa i odwołania uczestnictwa

1. Warunkiem udziału w Szkoleniu jest zgłoszenie uczestnictwa w Szkoleniu poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres konferencja@edukacja.radom.pllub rejestrację on-line przez stronę internetową Organizatora www.ckd-edukacja.pl. Możliwe jest także zgłoszenie swego udziału
w Szkoleniu telefonicznie pod jednym z numerów telefonów (48) 363 01 02, (48) 330 83 96kom. 600 409 950.

2. Otrzymanie zgłoszenia Organizator potwierdza poprzez wysłanie Uczestnikowi (na podany przez Uczestnika adres poczty elektronicznej) wiadomości e-mail zawierającej formularz rejestracyjny wraz z prośbą o jego wypełnienie i odesłanie na adres konferencja@edukacja.radom.pl.

3. Termin dokonywania zgłoszeń uczestnictwa w Szkoleniu upływa w dniu wskazanym przez Organizatora na stronie internetowej www.ckd-edukacja.pl.

4. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Szkoleniu. Rezygnacja Uczestnika z udziału
w Szkoleniu winna być dokonana poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres konferencja@edukacja.radom.pl.

5. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Szkoleniu przysługuje mu zwrot opłaty za uczestnictwo na następujących warunkach:

1) gdy Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji do dnia 19 maja 2017r. Organizator, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę opłaty za uczestnictwo,

2) gdy Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji po dniu 19 maja 2017r. Organizator ma prawo zatrzymać całą kwotę opłaty.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowców z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Szkoleniaz przyczyn od niego niezależnych. W takim przypadku rezygnacja z uczestnictwa w Szkoleniu nie będzie wiązała się z zatrzymaniem przez Organizatora opłaty, według zasad opisanych w pkt 7 powyżej. Jednocześnie Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych poniesionych przez Uczestnika w związku ze Szkoleniem.

8. W przypadku, gdy Szkolenienie odbędzie się, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników tytułem opłaty za uczestnictwo w Szkoleniuna wskazane przez nich rachunki bankowe.

§ 3.  Reklamacje

1. Reklamacje Uczestników Szkoleniapowinny być zgłaszane w formie pisemnej, listem poleconym na adres siedziby Organizatora. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres do korespondencji oraz treść reklamacji.

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od otrzymania danej reklamacji. Odpowiedź zostanie przesłana na podany w reklamacji adres Uczestnika.

§ 4.  Postanowienia końcowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane ze Szkoleniem.

3. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Podanie danych osobowych przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa
w Szkoleniu. Dane osobowe podane przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres, numer telefonu, adres e-mailowy, stanowisko) będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu kontaktu z Uczestnikiem i umożliwienia mu uczestnictwa
w Szkoleniu, przekazywania innych informacji związanych ze szkoleniem, w tym materiałów szkoleniowych, a także w celu wydania Uczestnikowi zaświadczenia o uczestnictwie w Szkoleniu.

4. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Organizator Szkolenia nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników osobom trzecim.

5. Uczestnik, w formularzu zgłoszeniowym może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu przekazywania przez Organizatora informacji handlowych drogą elektroniczną na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail.

6. Zgłaszając swoje uczestnictwo w Szkoleniupoprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego wiadomością e-mail na adres konferencja@edukacja.radom.pl. Uczestnik akceptuje postanowienia Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych w celu kontaktu z Uczestnikiem i umożliwienia mu uczestnictwa
w Szkoleniu, a także zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za uczestnictwo w Szkoleniu na rachunek bankowy Organizatora, w wysokości i terminie podanych przez Organizatora na jego stronie internetowej.

7. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Szkoleniubędą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

8. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

 
 
 
 
Zarejestruj się online, złóż aplikację już dziś! Kliknij aby dowiedzieć się więcej...

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Imię:
Nazwisko:
E-mail:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Adres:
Numer telefonu:
Pracuję / studiuję:
Zawód:
Wybieram:

Dane do wystawienia faktury VAT:

Jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę VAT za szkolenie, proszę wypełnić poniższą część zgłoszenia.

Nazwa firmy:
Adres firmy:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Numer NIP:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w celu kontaktu ze mną i umożliwienia mi uczestnictwa w Konferencji. Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie oraz, że zostałem poinformowany o prawie złożenia sprzeciwu, w szczególności odnośnie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, a także prawie dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.). (POLE WYMAGANE)
Akceptuję warunki Regulaminu I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na podany wyżej adres e-mail materiałów informacyjnych, handlowych oraz newslettera w zakresie prowadzonej przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja“ Sp. z o.o. działalności gospodarczej (Ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. 2013 poz. 1422 t.j.).

Administratorem danych osobowych Uczestników I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii jest Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30, 26-600 Radom (KRS 0000197239, Regon 670184047, NIP 9482037063).

Wszystkie dane osobowe podawane przez Uczestników w formularzu zgłoszeniowymi są przechowywane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności celem ich ochrony przed dostępem osób trzecich. Przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje się odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę tych danych.