Oferta kształcenia
Jesteś tutaj: CKD Edukacja » Kursy i szkolenia » Kurs na kierownika wycieczek szkolnych

Kurs na kierownika wycieczek szkolnych

KURS NA KIEROWNIKA WYCIECZEK SZKOLNYCH

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

Kierownikiem wycieczki lub imprezy szkolnej może być pracownik pedagogiczny szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki.
Ponadto kierownikiem wycieczki lub imprezy szkolnej może być inna, wyznaczona przez Dyrektora szkoły osoba pełnoletnia, która:

UKOŃCZYŁA KURS NA KIEROWNIKÓW WYCIECZEK SZKOLNYCH;

• jest instruktorem harcerskim;

posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek.

Cel kursu:

Nabycie uprawnień do pełnienia funkcji kierownika wycieczek szkolnych.

Uzyskane kwalifikacje:

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu sprawdzającego zdobytą wiedzę i umiejętności, słuchacze nabywają uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika wycieczek szkolnych.

Sposób odbywania zajęć:

Zajęcia odbywają się w systemie sobotnio-niedzielnym lub innym - po uzgodnieniu z uczestnikami kursu - w siedzibie CKD „Edukacja” w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30.

Zajęcia prowadzą praktycy z wieloletnim doświadczeniem.

Wydawane dokumenty:

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu na kierownika wycieczek szkolnych

Czas trwania: 10 godz.

Cena: 150 zł

Najważniejsze zadania Kierownika wycieczki:

1) opracowuje program i harmonogram wycieczki,

2) opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników,

3) zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz sprawuje nadzór w tym zakresie,

4) zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania,

5) określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki,

6) nadzoruje zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczki pierwszej pomocy,

7) organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników,

8) dokonuje podziału zadań wśród uczestników,

9) dysponuje Środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki,

10) dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub imprezy po jej zakończeniu.

 
 
 
 
Zarejestruj się online, złóż aplikację już dziś! Kliknij aby dowiedzieć się więcej...

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Imię:
Nazwisko:
E-mail:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Adres:
Numer telefonu:
Pracuję / studiuję:
Zawód:
Wybieram:

Dane do wystawienia faktury VAT:

Jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę VAT za szkolenie, proszę wypełnić poniższą część zgłoszenia.

Nazwa firmy:
Adres firmy:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Numer NIP:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w celu kontaktu ze mną i umożliwienia mi uczestnictwa w Konferencji. Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie oraz, że zostałem poinformowany o prawie złożenia sprzeciwu, w szczególności odnośnie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, a także prawie dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.). (POLE WYMAGANE)
Akceptuję warunki Regulaminu I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na podany wyżej adres e-mail materiałów informacyjnych, handlowych oraz newslettera w zakresie prowadzonej przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja“ Sp. z o.o. działalności gospodarczej (Ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. 2013 poz. 1422 t.j.).

Administratorem danych osobowych Uczestników I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii jest Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30, 26-600 Radom (KRS 0000197239, Regon 670184047, NIP 9482037063).

Wszystkie dane osobowe podawane przez Uczestników w formularzu zgłoszeniowymi są przechowywane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności celem ich ochrony przed dostępem osób trzecich. Przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje się odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę tych danych.