Oferta kształcenia
Jesteś tutaj: CKD Edukacja » Kursy i szkolenia » SZKOLENIE DLA DYREKTORÓW - 2-3.06.2016 - ZBOŻENNA

SZKOLENIE DLA DYREKTORÓW - 2-3.06.2016 - ZBOŻENNA

Na zakończenie roku szkolnego i szkoleniowego z przyjemnością pragniemy zaprosić Państwa na dwudniowe, wyjazdowe spotkanie dyrektorów, wicedyrektorów i kadry zarządzającej szkół oraz placówek oświatowych.

Wielozadaniowość, różnorodność ról i wszechstronna odpowiedzialność
dyrektora szkoły i placówki oświatowej.

czyli

Dyrektor szkoły, jako „Pan i władca: Na krańcu świata”*

2-3 czerwca 2016 roku

Dwór Zbożenna

                Zakończenie roku to czas wytężonej pracy dla dyrektora każdej szkoły, każdej placówki oświatowej. Czas podsumowań, rozliczeń, sprawozdań, raportów, wniosków, wypełniania formularzy i tworzenia kolejnych analiz. Z myślą o tym trudnym momencie w roku (tym szczególnym roku, pełnym zmian) proponujemy Państwu skorzystanie z „niezbędnika dyrektora” dotyczącego spraw, dokumentów, decyzji, planów, dyspozycji i zarządzeń, które związane są z zakończeniem roku szkolnego. O czym na pewno zapomnieć nie można, co powinno się zrobić, a co po prostu warto przeprowadzić. Jak dobrze zamknąć rok szkolny.

                Dyrektor, jak wiemy, odpowiada za wszystko, co dzieje się w jego placówce. Jesteśmy przekonani, że szczególną uwagę warto zwrócić na obszary, które mogą być trudne, kłopotliwe lub zagrażające zdrowiu uczestników szkolnej rzeczywistości. Chcielibyśmy, od strony czysto praktycznej, zmierzyć się z takimi tematami jak wypadki i mobing w szkole.

                Dyrektor to nie tylko pracodawca, ale także wychowawca i opiekun, organizator skutecznego procesu uczenia i wychowania. Biorąc to pod rozwagę, popatrzymy także na wpływ szeroko rozumianego procesu wychowawczego na kształtowanie osobowości człowieka.

Zależy nam, by uczestnicy naszych szkoleń, zawsze otrzymywali jak najbardziej aktualne i wyczerpujące informacje z zakresu wszystkich poruszanych tematów. Dlatego też, zaprosiliśmy na to czerwcowe spotkanie wyjątkowych wykładowców, prelegentów. Są to:

Ewa Konikowska – do marca 2016 roku dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Radosław Łuczak - inspektor Państwowej Inspekcji Pracy,z praktyką w inspekcji szkół.

Liliana Zientecka - trenerka z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej).

Gościnnie szkolenie otworzy Karol Semik, Wiceprezydent miasta Radomia.

ZAPRASZAMY! Liczymy na Państwa obecność!

  • KIEDY: 2-3 czerwca 2016
  • GDZIE: Dwór Zbożenna, Zbożenna 194, 26-400 Przysucha
  • KOSZT: 540,00 zł / osoba
  • KOSZT z noclegiem: 615 zł / osoba
     

PROGRAM SZKOLENIA:

Dzień pierwszy:  2 czerwca 2016 (czwartek)


12.00 - 13.00         REJESTRACJA, kawa i herbata

13.00 - 13.45       Obiad

13.45 - 14.00       powitanie - Halina Cieślak, Beata Remjasz

14.00 – 15.00      Gościnnie szkolenie rozpocznie Karol Semik Wiceprezydent miasta Radomia  , tematem: Osobowość społeczna w procesie uczenia i wychowania.
 

15.00 – 17.15      Niezbędnik Dyrektora – zakończenie roku szkolnego, o czym warto pamiętać. Liliana Zientecka - trenerka z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej).
 

17.15 – 17.30      Przerwa
 

17.30 – 19.00      Obowiązki pracodawcy /dyrektora szkoły/ w razie wypadku: A/ pracownika B/ ucznia. Praktyczne podejście:  jakie dokumenty, kiedy protokół, kogo powiadomić, kogo słuchać, jaki skład komisji. Radosław Łuczak - inspektor Państwowej Inspekcji Pracy,z praktyką w inspekcji szkół.
 

20.00 - …..           Uroczysta kolacja.

Dzień drugi:      3 czerwca 2016 (piątek)


10.00 –  11.30    Zarządzenia i decyzje administracyjne wydawane przez dyrektora szkoły. Ewa Konikowska – do marca 2016 roku dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 

11.30 – 11.45      Przerwa
 

11.45 – 14.00      Mobbing – obowiązki pracodawcy. Zmiany w Kodeksie Pracy i Karcie Nauczyciela praktyczne podejście. Radosław Łuczak - inspektor Państwowej Inspekcji Pracy,z praktyką w inspekcji szkół.
 

14.00 – 14.15      Zakończenie szkolenia. NIESPODZIANKI
 

14.15 – 15.00      Obiad


Zgłoszenia udziału w spotkaniu można dokonać: wysyłając wiadomość na adres info@edukacja.radom.pl, dzwoniąc pod jeden z numerów telefonów (48) 363 01 02, (48) 330 83 96 lub rejestrując się on-line przez stronę www.ckd-edukacja.pl.
 


Regulamin

Szkolenia dla dyrektorów,wicedyrektorów i kadry zarządzającejszkół i placówek oświatowych

Wielozadaniowość, różnorodność ról i wszechstronna odpowiedzialność
dyrektora szkoły i placówki oświatowej
czyli
Dyrektor szkoły, jako „Pan i władca: Na krańcu świata”

Zbożenna, 2-3 czerwca 2016 roku

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Szkoleniedla dyrektorów, wicedyrektorów i kadry zarządzającej szkół i placówek oświatowych, zwane w dalszej części niniejszego Regulaminu „Szkoleniem”, odbywa się w dniach 2-3 czerwca 2016 roku w Dworze Zbożenna w Zbożennej (Zbożenna 194, 26-400 Przysucha).

2. Organizatorem Szkolenia jest Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą
w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30.

3. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) jest dostępny na stronie internetowej Organizatora www.ckd-edukacja.pl.

4. Uczestnikami Szkolenia („Uczestnik”/”Uczestnicy”) sądyrektorzy, wicedyrektorzy i kadra zarządzająca szkół i placówek oświatowych.

5. W programie Szkolenia znajdują się wykłady o tematyce dotyczącej sprawzwiązanych
z zakończeniem roku szkolnego (dokumentów, decyzji, planów, dyspozycji  i zarządzeń), obowiązków pracodawcy (dyrektora szkoły) w razie wypadku pracownika lub ucznia, zarządzeń i decyzji administracyjnych wydawanych przez dyrektora szkoły,  problemu mobbingu i  obowiązków pracodawcy w tym zakresie.

6. Szczegółowy program Szkolenia publikowany jest na stronie internetowej Organizatora www.ckd-edukacja.pl.

7. Organizator zapewnia Uczestnikom w dniach Szkolenia poczęstunki w czasie przerw kawowych oraz lunch. Możliwe jest także wykupienie (z 2 na 3 czerwca 2016r.)  noclegu ze śniadaniem.

8. Szczegółowe informacje dotyczące Szkolenia znajdują się pod adresem: www.ckd-edukacja.pl, adres e-mail do kontaktów: info@edukacja.radom.pl

9. Po zakończeniu Szkolenia Uczestnicy wypełnią ankiety dotyczące organizacji i zawartości merytorycznej Szkolenia.

§ 2. Zasady zgłaszania uczestnictwa i odwołania uczestnictwa

1. Warunkiem udziału w Szkoleniu jest zgłoszenie uczestnictwa w Szkoleniu poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@edukacja.radom.pllub rejestrację on-line przez stronę internetową Organizatora www.ckd-edukacja.pl. Możliwe jest także zgłoszenie swego udziału w Szkoleniu telefonicznie pod jednym z numerów telefonów (48) 363 01 02, (48) 330 83 96. Otrzymanie zgłoszenia Organizator potwierdza poprzez wysłanie wiadomości e-mail zawierającej formularz rejestracyjny, na podany przez Uczestnika adres poczty elektronicznej wraz z prośbą o wypełnienie załączonego formularza i odesłanie na adres info@edukacja.radom.pl. Wysyłając formularz rejestracyjny Uczestnik akceptuje Regulamin i zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za uczestnictwo w Szkoleniu na rachunek bankowy Organizatora, w wysokości i terminie podanych przez Organizatora na stronie internetowej.

2. Organizator, na życzenie Uczestnika, wystawi fakturę VAT lub rachunek potwierdzające dokonaną wpłatę.

3. Każdy Uczestnik otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie w Szkoleniu.

4. Koszt udziału w Szkoleniu, przejazdu oraz ewentualnego noclegu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

5. Termin dokonywania zgłoszeń uczestnictwa w Szkoleniu upływa w dniu wskazanym przez Organizatora na stronie internetowej www.ckd-edukacja.pl.

6. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Szkoleniu. Rezygnacja Uczestnika z udziału
w Szkoleniu winna być dokonana poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@edukacja.radom.pl.

7. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Szkoleniu przysługuje mu zwrot opłaty za uczestnictwo na następujących warunkach:

1) gdy Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji do dnia 25 maja 2016r. Organizator, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę opłaty za uczestnictwo,

2) gdy Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji po dniu 25 maja 2016r. Organizator ma prawo zatrzymać całą kwotę opłaty.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowców z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Szkoleniaz przyczyn od niego niezależnych. W takim przypadku rezygnacja z uczestnictwa w Szkoleniu nie będzie wiązała się z zatrzymaniem przez Organizatora opłaty, według zasad opisanych w pkt 7 powyżej. Jednocześnie Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych poniesionych przez Uczestnika w związku ze Szkoleniem.

§ 4.  Reklamacje

1. Reklamacje Uczestników Szkoleniapowinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres do korespondencji oraz treść reklamacji.

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od otrzymania danej reklamacji. Odpowiedź zostanie przesłana na podany w reklamacji adres Uczestnika.

§ 5.  Postanowienia końcowe

1. W przypadku, gdy Szkolenienie odbędzie się, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników tytułem opłaty za uczestnictwo w Szkoleniuna wskazane przez nich rachunki bankowe.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane ze Szkoleniem.

4. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Podanie danych osobowych przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa
w Szkoleniu. Dane osobowe podane przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres, numer telefonu, adres e-mailowy, stanowisko) będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu kontaktu z Uczestnikiem i umożliwienia mu uczestnictwa
w Szkoleniu, a także w celu wydania Uczestnikowi zaświadczenia o uczestnictwie w Szkoleniu. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Organizator Szkolenia nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników osobom trzecim.
5. Uczestnik, w formularzu zgłoszeniowym może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu przekazywania przez Organizatora informacji handlowych drogą elektroniczną na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Szkoleniubędą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

6. Zgłaszając swoje uczestnictwo w Szkoleniupoprzez wysłanie wiadomości e-mail z formularzem rejestracyjnym na adres info@edukacja.radom.plUczestnik akceptuje postanowienia Regulaminu
i wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych w celu kontaktu
z Uczestnikiem i umożliwienia mu uczestnictwa w Szkoleniu.

7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.


 
 
 
 
Zarejestruj się online, złóż aplikację już dziś! Kliknij aby dowiedzieć się więcej...

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Imię:
Nazwisko:
E-mail:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Adres:
Numer telefonu:
Pracuję / studiuję:
Zawód:
Wybieram:

Dane do wystawienia faktury VAT:

Jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę VAT za szkolenie, proszę wypełnić poniższą część zgłoszenia.

Nazwa firmy:
Adres firmy:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Numer NIP:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w celu kontaktu ze mną i umożliwienia mi uczestnictwa w Konferencji. Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie oraz, że zostałem poinformowany o prawie złożenia sprzeciwu, w szczególności odnośnie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, a także prawie dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.). (POLE WYMAGANE)
Akceptuję warunki Regulaminu I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na podany wyżej adres e-mail materiałów informacyjnych, handlowych oraz newslettera w zakresie prowadzonej przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja“ Sp. z o.o. działalności gospodarczej (Ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. 2013 poz. 1422 t.j.).

Administratorem danych osobowych Uczestników I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii jest Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30, 26-600 Radom (KRS 0000197239, Regon 670184047, NIP 9482037063).

Wszystkie dane osobowe podawane przez Uczestników w formularzu zgłoszeniowymi są przechowywane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności celem ich ochrony przed dostępem osób trzecich. Przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje się odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę tych danych.