Oferta kształcenia
Jesteś tutaj: CKD Edukacja » Studia podyplomowe » Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera

Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera

 

PEDAGOGIKA SPECJALNA - EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA

Studia podyplomowe z zakresu Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera wpisują się w aktualne tendencje kształcenia specjalnego, realizowanego w różnych formach w przedszkolach, szkołach ogólnodostępnych.

Przedszkola, szkoły i placówki (integracyjne, ogólnodostępne) zobligowane są do zapewnienia uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z autyzmem i  z całościowymi zaburzeniami rozwoju odpowiednich warunków edukacyjnych, dostosowanych do ich możliwości psychofizycznych, uwzględniających potencjał rozwojowy, jak również ograniczenia w różnych obszarach  funkcjonowania.

Założenia programu studiów podyplomowych są odpowiedzią na standardy kształcenia nauczyciela. W wyniku realizacji zajęć przewidzianych planem podyplomowych studiów Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera absolwent jest przygotowany do:

  • pracy w procesie wieloprofilowej diagnozy autyzmu oraz całościowych zaburzeń rozwoju,
  • planowania, prowadzenia oraz oceny efektów zajęć osób z autyzmem oraz całościowymi zaburzeniami rozwoju w placówce i w środowisku domowym,
  • planowania i prowadzenia zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych z uczniami z autyzmem lub całościowymi zaburzeniami rozwoju na każdym etapie edukacyjnym oraz do monitorowania ich osiągnięć,
  • współpracy z innymi specjalistami w ramach zespołów diagnostycznych,
  • organizowania profesjonalnego wsparcia dla osób z osób z autyzmem lub całościowymi zaburzeniami rozwoju a także dla ich rodzin,
  • wspomaganie ucznia z autyzmem lub z całościowymi zaburzeniami rozwoju w warunkach przedszkola lub szkoły.

Celem studiów jest rozwój kompetencji w zakresie wyzwalania potencjału rozwojowego osób z autyzmem, z całościowymi zaburzeniami rozwoju na każdym etapie edukacyjnym: od wczesnego wspomagania rozwoju po przygotowanie do aktywności zawodowej. Program studiów obejmuje treści kształcenia, których realizacja umożliwi uczestnikom nabycie wiedzy, umiejętności i postaw realizujących potrzeby i możliwości edukacyjne osób z autyzmem, z całościowymi zaburzeniami rozwoju, współpracę z ich środowiskiem. Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera.

Czas trwania: 3 semestry.

Liczba punktów ECTS: 45

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w obszarze edukacji i rehabilitacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera.

 
 
 
 
Zarejestruj się online, złóż aplikację już dziś! Kliknij aby dowiedzieć się więcej...

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Imię:
Nazwisko:
E-mail:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Adres:
Numer telefonu:
Pracuję / studiuję:
Zawód:
Wybieram:

Dane do wystawienia faktury VAT:

Jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę VAT za szkolenie, proszę wypełnić poniższą część zgłoszenia.

Nazwa firmy:
Adres firmy:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Numer NIP:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w celu kontaktu ze mną i umożliwienia mi uczestnictwa w Konferencji. Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie oraz, że zostałem poinformowany o prawie złożenia sprzeciwu, w szczególności odnośnie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, a także prawie dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.). (POLE WYMAGANE)
Akceptuję warunki Regulaminu I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na podany wyżej adres e-mail materiałów informacyjnych, handlowych oraz newslettera w zakresie prowadzonej przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja“ Sp. z o.o. działalności gospodarczej (Ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. 2013 poz. 1422 t.j.).

Administratorem danych osobowych Uczestników I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii jest Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30, 26-600 Radom (KRS 0000197239, Regon 670184047, NIP 9482037063).

Wszystkie dane osobowe podawane przez Uczestników w formularzu zgłoszeniowymi są przechowywane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności celem ich ochrony przed dostępem osób trzecich. Przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje się odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę tych danych.